Voor wie werken wij? Opdrachtgevers

Bedrijven

Begeleiding invoering besturingssysteem bij internationaal advocatenkantoor. Kern was toename transparantie in bedrijfsvoeringsgegevens zodat professionals meer mogelijkheden kregen voor besturing. Ook winstgevendheid per klant en partner werden inzichtelijker. Draagvlak voor deze nieuwe werkwijze, was een van de belangrijkste aspecten van deze opdracht.
Directe opdrachtgever: CFO

Directievoering over integratie backoffice activiteiten ING Nederland. Kern was invoeren service center en nieuw ERP-systeem. Omdat invoering sterk ingreep in structuur en samenwerking tussen onderdelen en individuele managers en medewerkers, tevens de organisatie begeleid in deze transitie.
Directe opdrachtgever: directie ING Nederland, later Europe

Versterken Europese organisatie, Zorgdragen voor uniformiteit in werken en rapporteren binnen vestigingen van ING RE Europe. Omdat de wijze van werken en rapporteren sterk uiteen liepen, lag focus op creëren van gemeenschappelijkheid. Voertaal Engels.
Directe opdrachtgever: algemeen directeur

Fusiebegeleiding en managementontwikkeling bij nieuw organisatieonderdeel ING. Samenvoeging van 3 onderdelen met spaarproducten als kernactiviteit. Focus lag op overwinnen cultuurverschillen om te kunnen groeien naar een organisatie met gemeenschappelijke werkwijzen en systemen onder een eenduidige besturing. Terwijl de verschillende labels op de markt bleven bestaan.
Directe opdrachtgever: directie

Voorbereiding en voorzitterschap grote managementconferentie met meer dan 150 deelnemers over reorganisatie. Hierbij veranderden veel taken, met name van treinpersoneel. De belangentegenstellingen waren – van oudsher – groot. Programma van de dag richtte zich op verhelderen en mogelijk overbrugging van de tegenstellingen en was opmaat voor de doorvoering van de reorganisatie.
Directe opdrachtgever: president-directeur

Adviseren over compliance, trait d’union tussen bedrijf en overheidsinspecties, leiding geven aan projecten met groot afbreukrisico (samen met ingenieurs, juristen en financieel specialisten).
Directe opdrachtgever: managing director

Onderhandelingsleider bij geschil met grote aannemer. Voorzitter team dat de case onderzocht en kansen en risico’s analyseerde. Zeer bevredigend eindresultaat.
Directe opdrachtgever: managing director

Philips wilde processen binnen alle fabrieken wereldwijd harmoniseren, efficiënter en effectiever maken. Hiertoe werden ook de financiële modules van een ERP-systeem ingevoerd. In dit jarenlang durende internationale project is eerst een centraal model ontwikkeld dat later is ingevoerd in de verschillende landen. Focus lag op het zorgen voor balans tussen centrale wensen en lokale mogelijkheden. Voertaal Engels.
Directe opdrachtgever: CFO

Adviseren over totale herinrichting van afdeling Communicatie en tijdelijk leiding geven aan die afdeling. In het bijzonder zorg dragen voor een betere relatie tussen het havenbedrijf en de rest van de gemeente.
Directe opdrachtgever: algemeen directeur

Ontwikkelen en verzorgen training omgevingsmanagement voor medewerkers met veel externe contacten. Vooral gericht op creëren van draagvlak bij complexe bestuurlijke besluitvorming. Samengewerkt met PwC Advisory.
Directe opdrachtgever: algemeen directeur

Dit familiebedrijf wilde na een mislukte invoering van een nieuw ERP-systeem, de organisatie zo verbeteren dat een hernieuwde poging zeker zou slagen. Focus lag op organisatieverbetering, managementontwikkeling, coaching en begeleiding van de invoering van het ERP-systeem. De tweede poging slaagde.
Directe opdrachtgever: directie

Overheid

Formuleren nieuwe havenvisie tot 2020 en creëren van voldoende steun voor deze havenvisie bij ondernemers en gemeenteraad en van de gemeente Amsterdam en bij gemeentelijke en provinciale overheden in de regio.
Directe opdrachtgever: wethouder haven (eerst Lodewijk Asscher, later Freek Ossel)

De gemeente, het ministerie van VenW en de provincie Noord-Holland op één lijn brengen bij het vinden van financiering voor een nieuwe zeesluis bij IJmuiden (€750 miljoen direct). Als delegatieleider lobbyactiviteiten geleid in de regio en Den Haag. Aansturen externe partijen Deloitte voor business case, commissie-Zegering Hadders voor risicoanalyse.
Directe opdrachtgever: college B&W

Opstellen strategie voor verzelfstandiging en regionalisering van het gemeentelijk Havenbedrijf. Verhelderen propositie, komen tot bestuurlijke besluitvorming, bijeenbrengen tegenstellingen ambtelijke diensten; bijeenbrengen belangen Amsterdam en overige (haven)gemeenten.
Directe opdrachtgever: directeur bestuursdienst

Formuleren strategie alsmede begeleiden uitvoering (crisis)communicatie over de voltooiing van de uitbreiding en renovatie van het Stedelijk Museum. Contacten met wethouder, directie museum, Raad van Toezicht en bouwprojectorganisatie.
Directe opdrachtgever: gedelegeerd opdrachtgever bouw

Begeleiden en coachen van directieteam en management van de Dienst ICT bij doorvoeren van impactvolle organisatiewijzigingen binnen de dienst en verbeteren  samenwerking met de andere onderdelen van de Gemeente Amsterdam. Kern was het doorbreken van bestaande patronen, wijzigen van de structuur, de besturing en de cultuur bij DICT.
Directe opdrachtgever: directeur dienst ICT 

Begeleiden en coachen van het directieteam en management in de transitie naar het nieuwe Cluster Dienstverlening. In dit cluster werden alle dienstverleningsactiviteiten bijeengebracht die tot dan toe op veel plaatsen in de stad werden uitgevoerd. Kern was het ontwikkelen van een nieuwe gemeenschappelijke manier van werken, structuur, besturing en cultuur.
Directe opdrachtgever: directeur dienstverlening

Voorbereiden en voorzitten strategische ambtelijke conferenties gericht op de fusies van stadsdelen. Van 14 stadsdelen bleven er 3 intact en van de overige 11 werden 4 nieuwe gevormd. Het op één lijn brengen van de belangen en begeleiding bij uitwerking van de invoeringsplannen, was de kern van deze opdracht.
Directe opdrachtgever: voorzitter ambtelijk presidium Stadsdeelsecretarissen

Gemandateerd onderhandelaar bij al jaren lopende geschillen met verschillende ondernemingen.
Directe opdrachtgever: college van B&W

Adviseren over imagobescherming bij diverse bestuurlijke vraagstukken, overleg met College, Raad en ambtelijke top. Integriteitsvragen, organisatorische problemen, vluchtelingenproblematiek.
Directe opdrachtgevers: burgemeester en gemeentesecretaris

Formuleren strategie om een einde te maken aan jarenlang politiek conflict met groot afbreukrisico voor de gemeente en met mogelijk ernstige consequenties voor de burgemeester en overige collegeleden.
Directe opdrachtgever: gemeentesecretaris

Formuleren lobbystrategie in verband met subsidiëring en sponsoring grootschalig (ecologisch) bouwproject. Adviseren over imagobescherming bij bestuurlijke vraagstukken.
Directe opdrachtgevers: burgemeester en gemeentesecretaris

Formuleren strategie voor behoud infrastructurele voorkeur bij grote regionale verschillen van inzicht. Zorgdragen voor besluitvorming zoals gewenst door gemeentebestuur en het betreffende ministerie.
Directe opdrachtgever: burgemeester

Begonnen als lid van “de bende van Schaefer”, een team van mensen met verschillende expertises die de kwaliteit van lokaal en regionaal bestuur op vooral sociaal gebied moest verbeteren. Daarna nog diverse klussen op het terrein van betere samenwerking tussen overheden uitgevoerd.
Directe opdrachtgevers: divers

Hoofdredactie van diverse edities van de Sociale Nota (broertje van de Miljoenennota). Taaltrainer afdeling economen .
Directe opdrachtgever: directeur-generaal

Advisering over de inrichting van de afdeling Communicatie en tijdelijk leiding geven aan die afdeling.
Crisismanagement bij fraudezaak.
Directe opdrachtgevers: stadsdeelsecretaris en directeur

Begeleiding politiek bestuurders en directie bij verbeteren samenwerking in een aantal bijeenkomsten. Kern was optimaal op elkaar afstemmen van bestuurlijke wensen en ambtelijke mogelijkheden zodat Stadsdeel beter toegerust was taken voor de burger uit te voeren.
Directe opdrachtgever: directeur

Onderwijs

Adviseren College van Bestuur bij ernstig juridisch conflict met veel organisatorische en imagotechnische risico’s. Bemiddelende rol vanuit bestuurlijk perspectief.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Naar aanleiding van veroordeling wegens discriminatie programma opzetten om dit onderwerp bespreekbaar te maken en voorstellen geaccepteerd te krijgen om herhaling te voorkomen.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Adviseren over herinrichting afdeling financiële administratie en zorgdragen voor een goede implementatie.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Advisering over besluitvorming pabo Thomas More in Rotterdam, het enige onderdeel van de hogeschool dat niet in Leiden gevestigd is. Voorkómen dat de besluitvorming tot interne en externe onrust leidt. Bijdrage leveren aan draagvlak voor het genomen besluit.
Vervolgens: crisismanagement bij mogelijke diploma-onregelmatigheden.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Advisering over en beperkt houden van verschillende situaties die hadden kunnen uitmonden in crises.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Adviseren College van Bestuur bij damage control als gevolg van onregelmatigheden met diplomaverstrekking. Leiding crisiscommunicatie. Samengewerkt met onafhankelijke Commissie-Leers.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Adviseren College van Bestuur bij strategiewijziging en herstructurering van de organisatie zodat transitie soepel kon verlopen. Daaropvolgend een managementontwikkelingstraject opgezet en uitgevoerd met inhoudelijke thema’s en coachen en spiegelen met de inzet van honden en paarden.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Begeleiden College van Bestuur bij opstellen strategisch meerjarenplan. Advies aan College van Bestuur en directeuren over verbetering van de besturing van de Hogeschool. Uitmondend in conferentie voor 100 leidinggevenden, waaronder College en directeuren met inhoudelijke voorbereiding. Dagvoorzitter. Het (behaalde) doel was draagvlak voor nieuwe besturing en kennis en ervaring uitwisselen.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Adviseren van College van Bestuur over verbetering van interne organisatie op basis van doorlichting van alle opleidingsclusters. Daarop volgend conferentie voor 60 managers, inclusief College van Bestuur. Kern was ontwikkelen van draagvlak voor resultaten van de doorlichting zodat leidinggevenden zelf hun organisatie konden gaan verbeteren.
Directe opdrachtgever: College van Bestuur

Adviseren over communicatie bij onderzoek naar de (ondermaatse) kwaliteit van verschillende opleidingen bij Nederlandse universiteiten.
Directe opdrachtgever: voorzitter

Uitbrengen van advies aan de Raad van Bestuur over organisatiewijziging gericht op centralisatie van bedrijfsvoering. Kern van de opdracht was om juiste invulling te vinden van centraal waar het kan en decentraal waar het moet. Beoordeling van een integraal ICT-systeem en draagvlak voor de organisatiewijziging waren onderdeel van de opdracht.
Directe opdrachtgever: Directie

In opdracht van de Raad van Toezicht doorlichten van structuur en effectiviteit van de top van de organisatie alsmede adviseren over oplossen ernstig conflict binnen College van Bestuur.
Directe opdrachtgever: Raad van Toezicht

Zorg

In werksessies vormgeven samenwerking artsen en management in nieuwe besturings- en organisatiestructuur. Voor het eerst werkten artsen en managers in dit ziekenhuis samen in Raad van Bestuur. Focus in de sessies lag op feitelijk uitwerken nieuwe besturing en samenwerking, overbruggen van verschillen en opbouwen nieuw leiderschapsteam.
Directe opdrachtgever: algemeen directeur

Doorlichten instituut op interne en externe aspecten van de organisatie en begeleiding bij duurzame keuzes voor de toekomst. Samenwerking tussen de partners, eigendomsverhoudingen, aansturing van de organisatie maar ook de marketingstrategie, ontwikkeling van diensten en klantenbehandeling zijn geanalyseerd en in sessie met partners besproken. Traject is afgerond met besluitvorming. Voertaal Duits.
Directe opdrachtgever: managing partner

Adviseren Raad van Toezicht in conflict met Raad van Bestuur. Crisismanagement vanwege interne onrust en imagorisico’s. Leiding geven aan de crisiscommunicatie. Samengewerkt met Allen Overy.
Vervolgens: crisismanagement bij gerechtelijke procedure met voormalige medewerker.
Directe opdrachtgever: Raad van Toezicht

Overig

Coaching directeur bij haar communicatie met Raad van Toezicht, stakeholders op departement en interne organisatie.
Directe opdrachtgever: directeur

Adviseren directie bij strategie voor verlenging concessie. Opstellen strategie, lobbyactiviteiten en omgevingsmanagement.
Directe opdrachtgever: directie

Crisiscommunicatie. Formuleren strategie voor berichtgeving over grote fraude door een van de medewerkers. Risico op imagoschade en afnemende waardering bij publieke financiers. Samengewerkt met Allen Overy.
Directe opdrachtgever: directeur Fonds BKVB